NOBLESS RESORT Nádražní 799 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
+420 777 229 114
Online rezervace
Obchodní podmínky

VOP

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÍ  PODMÍNKY  PRO  OBJEDNATELE  SLUŽEB

V HOTELU NOBLESS RESORT V ROŽMITÁLE POD TŘEMŠÍNEM

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy s osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena dvoustranná obchodní smlouva.

I. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ

 1. Objednat pobyt v hotelu NOBLESS RESORT lze pouze písemnou formou (poštou, e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách).
 2. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení hotelu NOBLESS RESORT.
 3. Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě uvedení čísla platné kreditní karty jako garance. V případě nečerpání služeb bude účtován poplatek dle stornovacích podmínek (viz.. STORNO PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ V HOTELU NOBLESS RESORT)
 4. On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu pobytu může klient uhradit v recepci hotelu NOBLESS RESORT při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou. Přijímáme nejvíce rozšířené typy kreditních karet (seznam kreditních karet, kterými je možno hradit cenu pobytu je k dispozici na recepci).
 2. Cenu pobytu může klient před příjezdem uhradit převodem na bankovní účet  HOTELU NOBLESS RESORT. Číslo účtu u FIO Bank, a.s. 2800399004 / 2010 . Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci hotelu.
 3. V cenách je zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.
 4. Při platbě pobytu, zarezervovaného prostřednictvím on-line rezervace je třeba postupovat následovně:

– jako garanci on-line rezervace je třeba uvést číslo kreditní karty nebo zvolit formu bankovního převodu.

– údaje o kreditní kartě jsou dostupné pouze hotelu, ve kterém si klient rezervuje pokoj.

– pro zabezpečení a zakódování údajů o kartě je využita moderní bezpečnostní technologie.

III. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat a na standardní obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (domovní řád).
 2. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.
 3. Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb (minibar na pokoji, jídlo na pokoj, využití wellness a pod.), které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty
 4. Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

 1. Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/jsou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ubytovatele.
 2. Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.
 3. Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

V. ZMĚNY SLUŽEB

 1. Nabízené služby v zařízení HOTELU NOBLESS RESORT se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb.
 2. Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, stravování, a p.) ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2015. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
 2. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem

STORNO PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ V HOTELU NOBLESS RESORT

1/ Úvodní ustanovení

1.1 Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a stravovacích služeb

učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb (dále jen „Objednatel“) a poskytovatelem., jímž se rozumí HOTEL NOBLESS RESORT, ROPET s.r.o., Nádražní 813, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČ 27163601 (dále jen „Ubytovatel“).

1.2 Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné zálohové platby.

1.3 Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději do 7 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí obvykle, pokud se Ubytovatel a Objednavatel nedohodnou jinak, 50 % z celkové částky objednaného pobytu.

1.4 V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, Ubytovatel je povinen Objednateli vrátit zpět částku převyšující storno poplatek.

1.5 V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně Ubytovatele nevzniká Ubytovateli povinnost vrátit Objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

1.6 V případě, že se Objednatel zaručil platební kartou, vyhrazuje si Ubytovatel právo stáhnout příslušnou platbu za stornopoplatek od Objednatele.

2/ Storno podmínky pro individuální pobyty

Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek (rezervací) za následujících podmínek:

– v případě, že Objednatel nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu rezervovaného pobytu, účtuje Ubytovatel storno poplatek 100 % z ceny objednávky.

3/ Storno podmínky pro skupinové pobyty

Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky v následující výši:

– storno pobytu více jak 28 dnů před datem nástupem – bez poplatku;

– storno pobytu 14 – 28 dnů před datem nástupu – poplatek ve výši 50% ceny;

– storno pobytu 7 – 14 dnů před datem nástupu – poplatek ve výši 70% ceny;

– storno pobytu 0 – 7 dnů před datem nástupu – poplatek ve výši 100% ceny;

– v případě, že Objednatel nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu v den  rezervovaného pobytu, účtuje Ubytovatel storno poplatek 100 % z ceny objednávky.

Ubytovatel toleruje 10% snížení počtu osob ve skupině. Je-li snížení počtu osob ve skupině větší než 10%, budou uplatněny výše uvedené storno podmínky.

4/ Storno podmínky ze strany ubytovatele

4.1 Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči Objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany Ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.

4.2 Za okolnost vylučující odpovědnost Ubytovatele za vznik škody Objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči Objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.

4.3 Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi Ubytovatelem a Objednatelem postupovat dle bodu 4.1, pak platí, že Ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody – použije se přitom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě

5 Závěrečná ustanovení

5.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2015.

5.2 Právní vztahy mezi Objednatelem a Ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi Ubytovatelem a Objednatelem, a ustanoveními příslušného zákona.

5.3 Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).

5.4 Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany Ubytovatele i Objednatele pouze písemně (e-mail, dopis).

5.5 Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi Ubytovatelem a Objednatelem.

 

V Rožmitále pod Třemšínem 1.1.2015

Josef Petrovic – jednatel společnosti

ROPET s.r.o., Nádražní 813, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42

IČ 27163601                DIČ CZ27163601